Reguleringer i Foretaksregisteret

Ved oppstart av ny virksomhet, bestemmes organisasjonsformen basert på reguleringer i Foretaksregisteret. Det er ulike elementer som må tas i betraktning ved valg av organisasjonsform. Det er i noen tilfeller ikke en bestemt organisasjonsform som passer, og valget må da tas basert på situasjonen virksomheten befinner seg i. Det er viktig å se på hvilken risiko en er villig å ta og hvilken kapital en har til rådighet. En må også se på hvilke betydning retningslinjene har for skatt, samt hvilke regnskapskrav en skal oppfylle. Et annet spørsmål en også må stille seg, er om en ønsker at all opplysning om ens virksomhet, blir offentliggjort.

Enkeltpersonforetak

I enkeltpersonforetak er det kun én person som eier og står personlig ansvarlig for virksomheten. Selv om det er økonomisk frihet, er eieren også ansvarlig for virksomhetens forpliktelser og gjeld med sin private formue. Personen vil i tillegg ha ansvar for foretakets skatt. Dette vil si at skatten liknes med eierens personlige økonomi. Har virksomheten under fem ansatte, kan virksomheten registrere seg gratis i Brønnøysunds Enhetsregister, men dette er ikke en plikt. Virksomheten har også rett til registrere seg i Folkeregisteret mot et gebyr. Er det over fem ansatte, er det registreringsplikt. Nyetablerte som selv ønsker å eie, er de som oftest benytter denne organisasjonsformen.

Ansvarlig selskap: ANS og DA

Det er to eller flere eiere i et ansvarlig selskap, hvor eierne har personlig ansvar for virksomhetens forpliktelser. Ansvarlig selskap er delt opp i to hovedformer; et ansvarlig selskap (ANS) hvor alle deltakerne har personlig ansvar for gjelden. Det kan derfor kreves betaling fra de andre deltakerne om én av de ikke kan betale for seg. Den andre hovedformen er delta ansvar (DA) hvor alle eierne har delt personlig ansvar for virksomhetens gjeld, men hver enkelt deltaker kan kun belastes for sin eierandel. Deltakerne plikter å signere en selskapsavtale ved stiftelse av et ANS eller DA. Ved stiftelse av en virksomhet med små investeringer og ingen risiko, er ansvarlig selskapsform best egnet som organisasjonsform.

Aksjeselskap AS

Eieren(e) i et aksjeselskap er ikke personlig ansvarlig for forpliktelsene som foreligger bedriften. Eierne har begrenset ansvar hvor det eventuelt kun er mulig å tape aksjekapitalen, om det er satt inn i virksomheten. Aksjonærene i selskapet må betale et innskudd på minimum 30 000 kr ved virksomhetens stiftelse. Det er også mulighet til å dekke aksjekapitalen med gjenstander som revisor attesterer.  Et aksjeselskap har flere retningslinjer en må følge, blant annet årlig innsending av regnskap, føre protokoller og holde generalforsmalinger. Hele eller deler av overskuddet i bedriften, kan aksjonærene ta ut som et utbytte. Organisasjonsformen er tilpasset hvor en eller flere ønsker å etablere en virksomhet hvor det personlige ansvaret og risikoen er begrenset.

Samvirkeforetak SA

Når virksomheten blir stiftet med bakgrunn i at eierne ønsker at medlemmenes økonomiske interesse fremmes, er dette et Samvirkeforetak (SA). Her vil medlemmene kunne delta i virksomheten, enten som leverandører, forbrukere eller liknende. Avkastningen i virksomheten vil fordeles på medlemmene, eller værende i virksomheten. Medlemmene i virksomheten bærer ikke personlig ansvar for forpliktelsene. Ingen minstekapital stilles ved stiftelse, men det må være minst to personer og to medlemmer. Samvirkeforetaket skal registreres og meldes til Foretaksregisteret. Denne organisasjonsformen er tilpasset to eller flere personer som ønsker å stifte en virksomhet med begrenset risiko og personlig ansvar. Dette for å ivareta forbruksmessige, yrkesmessige og økonomiske interesser.

Andre organisasjonsformer

Foreninger, lag og frivillige organisasjoner er underlagt spesielle vilkår da de ikke er regulert under egne lover. Enhetsregisteret i Brønnøysund krever dokumentasjon på at organisasjonen eksisterer og er opprettet. Når en formuesverdi skal benyttes til spesifikke formål som sosial, humanitær, økonomisk, utdanningsmessig, ideel eller annen art, er organisasjonsformen stiftelse riktig. Ved stiftelse skal selskapet ha en grunnkapital på 100 000kr, og 200 000kr om det er en stiftelse for næringsdrivende. Det er plikt for stiftelsen å ha en revisor. På Altinn kan du lese mer om de ulike organisasjonsformene.

Kontakt oss i dag, så hjelper vi deg med å velge organisasjonsform!