Illustrasjonsbilde for årsregnskap

Statsbudsjettet 2015

Statsbudsjettet for 2015 er nå lagt ut. Redusert formuesskatt og økt registreringsgrense for merverdiavgift er blant det som foreslås i statsbudsjettet. 

Formuesskatten reduseres, minstefradraget økes, trygdeavgiften senkes og utfasingen av skatteklasse 2 for ektepar fullføres. Det foreslås utvidelser i Skattefunn-ordningen, en ny betalingsordning for skatt ved uttak fra norsk beskatningsområde og en rekke endringer i skattereglene for deltakerlignede selskaper. Det legges videre opp til endringer i klagenemndsordningen på skatteområdet. Den alminnelige grensen for registrering i Merverdiavgiftsregisteret foreslås økt fra kr. 50.000 til kr. 150.000, og grensen for private avgiftsfrie vareforsendelser fra utlandet økes fra kr. 200 til kr. 500.

Les mer om disse og andre forslag i statsbudsjettet for 2016

FAGINFORMASJON

Krav til originalbilag ved reiser og utlegg fjernes

Endringen legger til rette for at utlegg nå kan behandles helelektronisk allerede fra arbeidstakers hånd.

I tillegg er kravene til dokumentasjon ved refusjon av arbeidstakers reisekostnader og billettløse reiser tilpasset i tråd med utviklingen på området. Det er også foretatt presiseringer knyttet til dokumentasjon av refusjon av kostnader til bevertning.

 

Bruk av arbeidsgivers bil på tjenestereise

Stopp på yrkesreise for å utføre gjøremål som ikke medfører merreise, diskvalifiserer ikke for å anse reisen i sin helhet som yrkesreise, og arbeids-giveravgift skal ikke beregnes. Det samme gjelder når passasjer(er) er med.

Skattedirektoratet har avsagt en bindende forhåndsuttalelse vedrørende arbeids-givers plikt til å betale arbeidsgiveravgift ved ansattes bruk av tjenestebil på reise med overnatting. Saken gjaldt tjenestebiler som kun ble benyttet i yrkessammen-heng slik at de ansatte ikke ble beskattet for fordel ved privat bruk. Den ansatte kan også bruke bilen ved nødvendig merreise for å skaffe mat. Skyldes imidlertid merreisen private gjøremål, vil det innebære privat bruk av bilen.

 

Elektronisk innsending av årsregnskap

Fra 01.01.15 blir det pliktig å sende årsregnskap mv. elektronisk via Altinn.

Fra 1. januar 2015 bortfaller adgangen til å sende årsregnskapet til Regnskapsregisteret på papir. I stedet blir det pliktig å sende elektronisk via Altinn.

 

Frivillig registrering for utleie av fast eiendom

Med virkning fra 01.07.14 er det fastsatt nye regler for frivillig registrering for utleie av bygg/anlegg til bruk i avgiftspliktig eller kompensasjonsberettiget virksomhet.

Kravet til søknad om frivillig registrering blir fjernet for allerede avgiftsregistrerte utleiere, og det er tilstrekkelig for å anses frivillig registrert for det enkelte leieforholdet at dette blir behandlet som merverdiavgiftspliktig. Videre er det nye regler om virkningstidspunktet for den frivillige registreringen.

 

Fradragsrett for inngående merverdiavgift

Skattedirektoratet har i et brev av 28.01.14 omhandlet spørsmålet om fradragsrett for avgift på kostnader knyttet til salg av to eiendomsselskaper (AS) som har inngått i en fellesregistrering med morselskapet.

Skattedirektoratet legger til grunn at det kan foreligge fradragsrett for inngående MVA på transaksjonskostnader ved morselskapets salg av datterselskap innenfor en fellesregistrert enhet. Transaksjonskostnaden er ikke en felleskostnad for begge salg. Tilordning må skje ut fra transaksjonskostnaden på hvert selskapssalg og hvert datterselskaps bruk av utleiemassen innenfor og utenfor loven.

 

Varsel ved for sent innlevert årsregnskap

Regnskapsregisteret vil heretter benytte elektronisk varsling ved for sen innlevering av årsregnskapet. Varselet vil også gå til regnskapsfører.

Tidligere ble det sendt brev til de regnskapspliktige som ikke overholdt fristen for innsending av årsregnskap mv. Nå endres denne praksisen, slik at det kun benyttes elektronisk varsling. Dette medfører at ingen brev blir sendt per post. Varslene sendes på e-post til både enhetene og de solidaransvarlige. Kontaktinformasjonen hentes fra Altinn, så det er viktig at både enhetsprofilen og personlig kontakt-informasjon i Altinn er oppdatert. For de enhetene som har registrert regnskaps-fører, vil det også bli sendt e-post til den registrerte regnskapsføreren.