Årsregnskap har to hovedfunksjoner

Det er viktig for selskapet å vite hvordan de ligger an økonomisk og hvordan de har brukt selskapets midler i løpet av året, noe som er årsregnskapets to hovedfunksjoner. Minst en gang i året skal selskapet sende inn et årsregnskap. Her sendes alle dokumenter inn samlet og tydelig lesbare. Et årsregnskap skal inneholde resultatregnskap, noter, balanse, revisjonsberetning og kontantstrømoppspilling. Senest seks måneder etter regnskapsårets slutt, skal årsberetningen og årsregnskapet fastsettes. Årsregnskapet et offentlig for alle.

Innleveringsfrist av årsregnskap

Alle regnskapspliktige selskaper skal utarbeide minst et årsregnskap som leveres periodisk inn elektronisk via Altinn. Innen en måned etter at generalforsamlingen eller et tilsvarende organ har fastsatt innsendelse, skal årsregnskapet sendes inn til Regnskapsregisteret. Senest 31.juli skal et komplett årsregnskap sendes inn via et elektronisk skjema for å unngå forsinkelsesgebyr. Fristen er 31.januar for de som har avslutningsdato i perioden 01.01.-30.06.

Forsinkelsesgebyr

Et forsinkelsesgebyr på opptil 53.300 kr kan forekomme om komplett årsregnskap ikke blir levert innen fristen. Dette skal i første omgang betales av enheten. Skjer ikke dette, er det styremedlem, deltaker eller daglig leder som står solidarisk ansvarlig for betaling av gebyret. Solidarisk ansvarlig vil si at alle er ansvarlig til hele beløpet er betalt. Dette kreves inn av Statens Innkrevingssentral. Selskapet er pliktig å levere årsregnskap helt frem til selskapet er avviklet formelt.

Regnskapspliktige

Selskaper i Norge er enten kun bokføringspliktig, eller både bokførings- og regnskapspliktig. Størrelsen på selskapet og dens organisasjonsform avgjør om selskapet er regnskapspliktig eller ikke. Når bedriften har vært over den gitte grensen i to år, inntrer regnskapsplikten. Ved to sammenhengende år under grensen, opphører plikten. Alle selskap som er underlagt Finanstilsynet er fult regnskapspliktige. Selskap som kun er bokføringspliktige, behøver ikke utarbeide et årsregnskap. Mindre selskap har forenklede regnskapsregler, hvor de blant annet slipper å utarbeide kontantoppstilling.

Disse selskapene er regnskapspliktige:

 • Aksjeselskaper (AS)
 • Allmennaksjeselskap (ASA)
 • Ansvarlige selskaper (ANS/DA)
 • Deltakerlignende selskaper som oppfyller ett av følgende kriterier:
  • Antall deltakere flere enn fem
  • Fra og med 5 millioner i salgsinntekt
  • Gjennomsnittlig antall ansatte mer enn fem årsverk
  • Noen av deltakerne er juridisk person med begrenset ansvar
 • Enkeltpersonforetak som har hatt eiendeler samlet i året med verdi over 20 millioner kroner, eller et gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 20 årsverk
 • Samvirkeforetak og økonomiske foreninger med salgsinntekter over 2 millioner.
 • Andre foreninger som i året har hatt eiendeler med verdi over 20 millioner kroner eller et gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 20 årsverk
 • Borettslag, eierseksjonssameier og boligbyggelag med et visst antall seksjoner (jf. eierseksjonsloven § 44)
 • Ulike stiftelser
 • Andre som etter særskilt bestemmelse i eller i medhold av lov har regnskapsplikt
 • Utenlandsk foretak som utøver eller deltar i virksomhet her i riket eller på norsk kontinentalsokkel, og som er skattepliktig til Norge etter norsk intern lovgivning.

Unngå tilleggsskatt og skjønnsligning

Da det stadig er endringer av regelverket i forbindelse med skatt og regnskap, kan det være vanskelig for selskapene å holde seg oppdaterte på disse. Oppstår det feil i årsoppgjøret, kan dette føre til konsekvenser som eksempelvis store tilleggsinnbetalinger i skatt. Dette kan unngås ved å benytte autoriserte og oppdaterte regnskapsførere.

Med kontinuerlig faglige oppdateringer, lang erfaring og moderne dataløsninger, har vi i Nordstrand Regnskapsbyrå et daglig fokus på å gjøre en god jobb for våre kunder. Med verdier som punktlighet, kvalitet og effektivitet, kan ditt selskap være sikker på at årsregnskapet er riktig og ferdig utfylt i tide. Ønsker ditt selskap hjelp til korrekt utfylt årsregnskap i forhold til regelverket, kan en av våre løsningsorienterte ansatte hjelpe. Vi tilbyr også veiledning for utfylling av ligningspapirer.

Ta kontakt med oss i dag ved ønske om rådgivning i forbindelse med årsregnskapet!